Tietosuojaseloste

Widian Oy:n Kirjaus.fi-palvelu
(Päivitetty viimeksi 10.4.2024)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjänä toimii Widianin ja SuomenSTV:n asiakasyritys, joka on rakennustyömaan pääurakoitsija tai päätoteuttaja.

kirjaus.fi -palvelun (appin ja web-palvelun) ja sen rajapintojen ylläpidosta, kehittämisestä ja asiakaspalvelusta vastaa:

Widian Oy (”Widian”)
y-tunnus 1611937-2
Tikkurilantie 68 C 3.krs Tsto 5 ja 6
01300 VANTAA Suomi

Tietosuojavastaava Jari Huttunen sähköposti: etunimi.sukunimi@widian.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina on rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (mm. työturvallisuuslain (738/2002) 52b§ ja verotusmenettelylain (1558/1995) 15b§) sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

4. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty
kirjaus.fi -palveluun ei tallenneta mitään henkilötietoja; kirjaus.fi välittää henkilöiden läsnäolotietoja Suomen Tilaajavastuun ylläpitämään Työmaarekisteriin. kirjaus.fi -palvelun Työmaarekisteriin välittämät henkilötiedot sisältävät seuraavia henkilötietotyyppejä:

Valttikorttirekisteristä haetut tiedot:
– henkilön Valttikortin tiedot

Palvelun käyttäjän palveluun syöttämät tiedot:
henkilön leimaustiedot

Palvelun käyttäjän palveluun syöttämät tiedot:
– y-tunnus ja veronumerohenkilön leimaustiedot työmaalle

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja säännöllisesti viranomaisille kulloinkin voimassa voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassaolevan tietosuojalainsäädännön puitteissa.
kirjaus.fi -palvelun Työmaarekisteripalveluun välittämiä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
-Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
-Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
-Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
-Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
-Muiden rekisterinpitäjää koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
-Työmaan kulunvalvonnan toteuttamiseksi
-Työmaan työnjohtotarkoituksissa
-Rekisterinpitäjän työmaalla toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten
ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Widian voi käyttää kirjaus.fi -palvelun tuottamisessa Euroopan talousalueella sijaitsevia alihankkijoita.

6. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se tarvitsee niitä ylläolevissa käyttötarkoituksissa. Verotusmenettelylain mukainen Verohallinnolle raportoitujen tietojen vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa Suomen Tilaajavastuu voi kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, heidän tai heidän ja Widianin asiakkaan liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:
-peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
-vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
-tietojen käsittely on lainvastaista
-olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

9. Tietoturva

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella kirjaus.fi -palvelun web-sovelluksen käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. kirjaus.fi -palvelussa käytetään Suomen Tilajaavastuun käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Suomen Tilaajavastuu tallentaa henkilötietoja Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.

10.Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, ota yhteyttä Widianin tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.
Jos haluat tarkastaa, onko henkilötietojasi tallennettu pääurakoitsijan tai päätoteuttajan työmaarekisteriin, ota yhteyttä suoraan kyseiseen pääurakoitsijaan tai päätoteuttajaan.

11. Muutokset

Widian voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.